REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910  i poz. 1378) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Ponadto na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r., poz. 910  i poz. 1378.) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe  podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Zał. 1743

PP Skępe         PP Wioska

Kryteria naboru do szkół podstawowych

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zał. 1742

SP Skępe     SP Wólka    SP Czermno