logo strona

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu zapewnienie dojazdu o podwyższonym standardzie do centrum gminy oraz zapewnienie mniej czasochłonnego dojazdu do Płocka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 1,200 km.

 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem bądź rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Nazwa realizowanej operacji: Przebudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzwynik.

Lokalizacja: miejscowości Żagno i Pokrzywnik, sołectwo Żagno, Miasto i Gmina Skępe.

Okres realizacji: lipiec 2016 r. – październik 2017 r.

Zakres rzeczowy:

  • Wykonanie dokumentacji projektowej,
  • Roboty przygotowawcze (m.in. roboty pomiarowe, ścinanie drzew, karczowanie zagajników, roboty ziemne, formowanie i zagęszczenie nasypów, wykonanie przepustów, umacnianie skarp i inne),
  • Roboty przy nawierzchni jezdni (m.in. wykonanie koryta, montaż rur ochronnych, wykonanie warstw odcinających, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, skropienie asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, osadzenie krawężników betonowych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych i inne),
  • Roboty przy nawierzchni zjazdów (m.in. wykonanie koryta, wykonanie warstw odcinających, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, wykonanie przepustów pod zjazdami, umocnienie skarp i dna rowów i inne),
  • Roboty wykończeniowe (m.in. plantowanie poboczy, umocnienie poboczy, wykonanie ochronnych barier stalowych, wykonanie projektu budowlanego i inne).

Ogółem koszt operacji: 542.084,12 zł.

Wartość dofinansowania projektu: 344.928,00 zł.