logo rek

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Gmina Skępe wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 27 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 29 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 32,4 ha.

W ramach Projektu Gmina Skępe przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości Skępe o powierzchni 0,63 ha

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W dniu 24 marca 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowy partnerskie z 21 gminami i 1 związkiem międzygminnym. Oszczędności poprzetargowe umożliwiły rozszerzenie przedsięwzięcia i zaangażowanie w realizację projektu nowych partnerów i rekultywację kolejnych siedmiu składowisk. W związku z tym w dniu 14 maja 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy ,Skarbnika Miasta i Gminy, Marszałka Piotra Całbeckiego, Członka Zarządu Anety Jędrzejewskiej, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu Gmina Skępe uroczyście podpisała umowę partnerską. Ponadto odbyło się podpisanie aneksów do umów partnerskich z dnia 24 marca 2014 roku z 22 dotychczasowymi Partnerami i umów partnerskich z nowymi Partnerami Projektu oraz aneksów do umów o dofinansowanie i dotację projektu.

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.

Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowana wartość całego Projektu to ponad 21,6 miliona złotych. Koszt realizacji zadania przez Gminę Skępe wynosi 1.037.406,51 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności to 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 881.795,53 zł. Pozostałe środki to wkład własny Gminy Skępe w wysokości 51.870,33 zł (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 103.740,65 zł (10%).

 

039